ข้อมูลโรงเรียน

 ประวัติการก่อตั้ง
 ปรัชญาของโรงเรียน
 คำขวัญ/สัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/เป้าหมาย
 ทำเนียบผู้บริหาร
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 จำนวนครูปีการศึกษา 2555
 จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2555
 โครงการเด่นที่โรงเรียนเข้าร่วม
 ผลงาน/ความภาคภูมิใจ
 โลโก้โรงเรียน
 โทร. 042-244294
  โทรสาร.042-212367
 Mail: bmk_ud@hotmail.com 

พิกัดทางภูมิศาสตร์
N17.40138 E102.79040

กลุ่มบริหารงานสถานศึกษา

  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
   สารสนเทศฝ่าย

  กลุ่มบริหารงานวิชาการ
    คำสั่งปรับปรุงหลักสูตร2551
    คำสั่งบริหารงานวิชาการ
    คู่มืองานทะเบียนวัดผล
    คู่มืองานปฏิงานวิชาการ
    หลักสูตรสถานศึกษา2551
        ส่วนที่ 1
        ส่วนที่ 2
        ส่วนที่ 3

  กลุ่มบริหารงานบุคคล
    ครูดีเด่น
    การพัฒนาบุคลากร
    ทัศนศึกษา/ดูงาน

 
กลุ่มบริหารทั่วไป
    งานกิจการนักเรียน
    งานกิจกรรมนักเรียน
     ชนะเลิศฟุตบอลเยาวชน
    งานอาคารสถานที่
    งานประชาสัมพันธ์
    งานบริการ
    งานสัมพันธ์ชุมชน

ข้อมูลบุคลากร

กรรมการสถานศึกษา
 คณะผู้บริหาร
 คณะครูสายชั้นอนุบาล
 คณะครูสายชั้น ป.1
 คณะครูสายชั้น ป.2
 คณะครูสายชั้น ป.3
 คณะครูสายชั้น ป.4
 คณะครูสายชั้น ป.5
 คณะครูสายชั้น ป.6
 คณะครูสายชั้น ม.1
 คณะครูสายชั้น ม.2
 คณะครูสายชั้น ม.3
 คณะครูสายชั้น ม.4-6
 พี่เลี้ยงอนุบาล
 อัตราจ้าง
 ลูกจ้างประจำ

แนะนำอาคาร-สถานที่

 แผนผังที่ตั้ง
 อาคารเรียน
 ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
 ห้องสมุด

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ.
 สำนักงาน กคศ.
 สำนักงานคุรุสภา
 สำนักงาน สมศ
 สพท. อุดรธานี เขต 1
 สพท. อุดรธานี เขต 2
 สพท. อุดรธานี เขต 3
 สพท. อุดรธานี เขต 4 
 สพม. เขตที่ 20 อุดรธานี

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ June 2008

รับ-ส่งหนังสือราชการ

รายงานข้อมูลออนไลน์

แบบพิมพ์โรงเรียน

เมนูสมาชิก

สวัสดี, บุคคลทั่วไป
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: tiwakorn
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 1003

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 16
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 16

เซ็นต์สมุดเยี่ยม


กรุณาใช้คำสุภาพด้วยครับ

บทเรียนออนไลน์: ประเภทของศิลปะไทย
บทเรียนออนไลน์

กลัปไปหน้าแรก
บทเรียนล่าสุด
บทเรียนที่ได้รับความนิยม
บทเรียนที่ได้รับคะแนนสูง

เข้าระบบ เพื่อเข้าชมบทเรียนโปรด

รายละเอียด: เนื้อหาในหน่วยศิลปะไทยสู่สากล 2
เวอร์ชัน: free
เมื่อ: 29 June 2008
โดย: ครูสมบัติ
ระดับความยากง่าย: ปานกลาง
เข้าชม: 5174
รายละเอียดเพิ่มเติม
ลงคะแนน

ประเภทของศิลปะไทย

จิตรกรรมไทย
หมายถึง การเขียนภาพ และการระบายสี ตามรูปแบบไทยอันได้แก่ การเขียนลวดลายไทย
การระบายสี และการปิดทองในภาพเขียนเกี่ยวกับวรรณคดี ประวัติศาสตร์ และพุทธประวัติโดยสร้างสรรค์ลงในหอสมุดไทย ตกแต่งฉากไม้ ลับแล พนักพิงบานประตู หน้าต่าง และฝาผนังในพระอุโบสถ วิหาร หอไตร ซึ่งเรียกว่า..งานจิตรกรรมฝาผนัง..ตลอดจนการเขียนลวดลายรดน้ำปิดทอง
และลวดลายบนภาชนะเครื่องใช้ต่างๆ

ประติมากรรมไทย
หมายถึง การปั้น การหล่อ การแกะ การสลัก อันเป็นลักษณะประจำชาติไทย ซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะเป็น 3 มิติ ส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปั้นและการหล่อพระพุทธรูป จึงเรียกงานศิลปะไทยประเภทนี้ว่า... ปฏิมากรรม ซึ่งหมายถึง..รูปแทนบุคคล เพื่อนำมาเคารพบูชา
สถาปัตยกรรมไทย
หมายถึง ศิลปะการก่อสร้างของไทย อันได้แก่ อาคาร บ้านเรือน โบสถ์ วิหาร วัง สถูป และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ มีลักษณะแตกต่างกันไปตามภูมิศาสตร์ และคตินิยมสามารถจัดหมวดหมู่ ตามลักษณะการใช้งานได้ 2 ประเภทคือ สถาปัตยกรรมที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเรือน ตำหนักวัง และพระราชวัง เป็นต้น บ้านหรือเรือนเป็นที่อยู่อาศัยของสามัญชน ธรรมดาทั่วไป ซึ่งมีทั้งเรือนไม้ และเรือนปูน เรือนไม้มีอยู่ 2 ชนิด คือ เรือนเครื่องผูก และ เรือนเครื่องสับ ตำหนัก และวัง เป็นเรือนที่อยู่ของชนชั้นสูง พระราชวงศ์ หรือใช้เรียกที่ประทับชั้นรอง ของพระมหากษัตริย์สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องศาสนา ได้แก่
โบสถ์,วิหาร,กุฎิ,หอไตร,หอระฆังและหอกลอง,สถูป ,เจดีย์

วรรณกรรมไทย
เป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการใช้ภาษาไทย เพื่อใช้สื่อความหมาย เรื่องราวต่าง ๆ ภาษาที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสาร ได้แก่ 1. ภาษาพูด โดยการใช้เสียง 2. ภาษาเขียน โดยการใช้ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ และภาพ 3. ภาษาท่าทาง โดยการใช้กิริยาท่าทาง หรือประกอบวัสดุอย่างอื่น ชาติไทย เป็นชาติที่มีอารยะธรรมเก่าแก่ มี ภาษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง ทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน นอกจากนี้ ยังมี ความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ภาษาได้อย่างไพเราะ ถือเป็นความงามของการใช้ภาษา จากการแต่งโคลง กลอน คำประพันธ์ ร้อยแก้วต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีการบัญญัติคำ ราชาศัพท์ คำสุภาพ ขึ้นมาใช้ได้อย่างเหมาะสม แสดงให้เห็นวัฒนธรรมที่เป็นเลิศทางการใช้ภาษาที่ควรดำรง และยึดถือต่อไป ผู้สร้างสรรค์งานวรรณกรรม เรียกว่า นักเขียน นักประพันธ์ หรือ กวี (Writer or Poet) วรรณกรรมไทย แบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ 1. ร้อยแก้ว เป็นข้อความเรียงที่แสดงเนื้อหา เรื่องราวต่าง ๆ 2. ร้อยกรอง เป็นข้อความที่มีการใช้คำที่สัมผัส คล้องจอง ทำให้สัมผัสได้ถึงความ งามของภาษาไทย ร้อยกรองมีหลายแบบ คือ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย

ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย
เป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการใช้เสียง การจัดจังหวะ และท่วงทำนองของเสียง ด้วยการเล่นดนตรี และการขับร้องเพลง ที่มีผลต่ออารมณ์และจิตใจของมนุษย์ รวมถึงการใช้ ท่าทางประกอบเสียง การเต้น ระบำ รำ ฟ้อน การแสดงละคร ฯลฯ ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวผู้สร้างสรรค์งาน เรียกว่า นักดนตรี (Musician) นักร้อง (Singer)
หรือ นักแสดง (Actor / Actress)

Tutorials ©
หน้าแรก สมาชิก กระดานข่าว ดาวน์โหลด ค้นหา เว็บลิงค์ ลงโฆษณา ติดต่อ
ปรับปรุงโดยครูเสฐียร หมุดปิน ขอบคุณ สมุนไพรดอทคอมและเลิฟนุ๊กดอทเน็ท